Invitatie de participare nr.246 din 31.03.2017

INVITATIE DE PARTICIPARE nr.246 din 31.03.2017

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA cu sediul in Oradea, str. Primariei nr.3, jud. Bihor, cod fiscal 15569544 organizeaza procedura simplificata proprie in vederea achizitionarii de Servicii de restaurant şi de servire a mâncării pentru sportivii CSM Oradea, Cod CPV : 553000000 – 3,si invita toti operatorii economici interesati sa depuna oferta, conform cerintelor de mai jos:
• Oferta se elaboreaza in limba romana
• Perioada de valabilitate a ofertei: min. 30 de zile de la data limita de depunere a acesteia,
• Termenul de prestare a serviciilor: in perioada 01.04.2017-31.12.2017; 9 luni
• Cod CPV : 553000000 –3 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării (Rev.2)
• Valoare estimata: 110.972,48 lei fara TVA/luna (pentru un numar de circa 72 de sportivi) in perioada 01.04.2017-31.12.2017, pentru un numar de minim 8, maxim 9 luni.
• Oferta trebuie sa cuprinda:
Documentele de calificare (certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa faptul ca ofertantul este autorizat sa execute serviciile ce fac obiectul prezentei achizitii, prezentat in copie „conform cu originalul” semnata si stampilata de reprezentantul legal);
Propunerea tehnica (propunerea tehnica se va elabora astfel incat aceasta sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu cerintele din caietul de sarcini; cerintele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii);
Propunerea financiara (care va cuprinde pretul total, in lei fara TVA, al serviciilor ce fac
obiectul prezentei achizitii, precum si pretul unitar fara TVA/meniu/zi);
• In pretul ofertei vor fi cuprinse toate costurile necesare prestarii serviciilor;
• Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/meniu saptamanal/lot;
• Adresa la care se depune oferta: Str. Primariei nr.3, et.1 , Oradea
• Data limita pentru depunerea ofertei este 07.04.2017
• Caietul de sarcini se va ridica gratuit de la sediul C.S.M. Oradea, Str. Primariei nr.3, et.1 in baza unei solicitari scrise.
PRESEDINTE CONTABIL SEF
SERE SERBAN TRAIAN OSVAT SIMONA

Comentarii

comments