INVITATIE nr. 245 din 31.03.2017 privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor privind furnizarea lunara de -“produse farmaceutice” cod CPV: 33600000-6 si -“Vitamine ” cod CPV: 33616000-1

Se aprobă
PRESEDINTE
SERE SERBAN TRAIAN

INVITATIE nr. 245 din 31.03.2017

privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor privind furnizarea lunara de -“produse farmaceutice”
cod CPV: 33600000-6 si -“Vitamine ” cod CPV: 33616000-1 pentru intretinerea sanatatii si imbunatatirea capacitatii de efort a sportivilor Clubului Sportiv Municipal Oradea

Prin prezenta va invitam sa va inscrieti in catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP pe site-ul www.e-licitatie.ro oferta privind privind furnizarea de LOT 1 -“produse farmaceutice” cod CPV: 33600000-6 si LOT 2 -“Vitamine ”cod CPV: 33616000-1
pentru intretinerea sanatatii si imbunatatirea capacitatii de efort a sportivilor Clubului Sportiv Municipal Oradea , pana la data de 06.04.2017 inclusiv.
Valoarea estimata totala a achizitiei este de 98.000,00 fara tva.
 Valoarea estimata a achizitiei este de – 44.616,30 lei fara tva LOTUL 1
 Valoarea estimata a achizitiei este de – 53.383,70 lei fara tva LOTUL 2

Procedura aplicata: achizitia directa finalizata prin încheierea unui contract de furnizare între CSM Oradea si ofertantul desemnat castigator.
Durata contractului : 9 luni de zile de la data semnării acestuia

a) Operatorii economici:
-isi vor inregistra oferta in catalogul electronic dupa cum urmeaza :
• Pentru LOT 1 CPV 33600000-6 cu titlul: LOT 1 -“produse farmaceutice pentru intretinerea sanatatii si imbunatatirea capacitatii de efort a sportivilor Clubului Sportiv Municipal Oradea”
• Pentru LOT 2 CPV 33616000-1 cu titlul: LOT 2 – “Vitamine pentru intretinerea sanatatii si imbunatatirea capacitatii de efort a sportivilor Clubului Sportiv Municipal Oradea”

avand obligatia de a oferta toate produsele DIN LOT la cantitatile si avand specificatiile tehnice solicitate in caietul de sarcini nr. 178/07.03.2017, astfel încât ofertele sa fie comparabile din punct de vedere al pretului total, în caz contrar oferta urmand a fi respinsa ca fiind neconforma, si si
– vor depune pana la data de 06.04.2017 ora 15:00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea cu sediul in Oradea, str. Primariei, nr.3, et.1, Compartiment Contabilitate cam.3 o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original, care va contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fara TVA pentru toate produsele solicitate in caietul de sarcini, pentru Lotul respectiv, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.
Nota:
 Pretul total ofertat in catalogul electronic va fi exprimat in lei fara TVA si va contine si cheltuielile aferente transportului produselor la sediul beneficiarului, conform cerintelor din caietul de sarcini.
 Lipsa ofertarii unuia/unor produse solicitate in caietul de sarcini nr. 178/07.03.2017si in anexa care va contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fata TVA, conduce la respingerea ofertei ca fiind neconforma.

b) Autoritatea contractantă
• va accesa catalogul publicat în SEAP:

• Pentru LOT 1 CPV 33600000-6 cu titlul: LOT 1 -“Produse farmaceutice pentru intretinerea sanatatii si imbunatatirea capacitatii de efort a sportivilor Clubului Sportiv Municipal Oradea”
• Pentru LOT 2 CPV 33616000-1 cu titlul: LOT 2 – “Vitamine pentru intretinerea sanatatii si imbunatatirea capacitatii de efort a sportivilor Clubului Sportiv Municipal Oradea”
• şi va transmite în acest scop, in termen de doua zile lucratoare (pana la data de 10.04.2017 inclusiv), prin intermediul SEAP, notificări operatorilor economici care si-au inregistrat oferta conform mentiunilor de la punctul a) si care au depus conform solicitarii de la punctul a) anexa care contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fata TVA pentru toate produsele solicitate in caietul de sarcini.
Nota: Operatorii economici care nu au depus pana la data de 06.04.2017, ora 1500 la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea, str. Primariei, nr.3, et.1, Compartiment Contabilitate cam.3 anexa care contine pretul unitar/produs, pretul total/produs si pret total per oferta exprimat in lei fata TVA pentru toate produsele solicitate in caietul de sarcini, pe loturi,nu vor fi notificati prin SEAP.

c) Notificările vor conţine informaţii referitoare la: a) datele de identificare ale produselor solicitate; b) cerinţele privind livrarea ; c) condiţiile în care urmează să se efectueze plata.
d) În termen de două zile de la primirea notificării prin SEAP, operatorul economic are obligaţia de a transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă sau nu acceptă condiţiile impuse de autoritatea contractantă. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a negocia oferta. Netransmiterea unui răspuns în acest termen echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.
e) În cazul în care operatorul economic acceptă condiţiile impuse de autoritatea contractantă, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta fermă pentru furnizarea produselor in termen de două zile de la primirea notificării prin SEAP. Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii acesteia de către operatorul economic.
f) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/total oferta.
g) Depunerea ofertei echivaleaza cu declaratia pe propria raspundere a ofertantului ca va furniza toate produsele avand caracteristicile tehnice si in conditiile mentionate in caietul de sarcini nr. 178/07.03.2017
Emiterea unui document constatator in care se va consemna incalcarea in mod grav a obligatiei principale care ii revenea in cadrul contractului/documentului justificativ prin livrarea de produse neconforme cu cerintele din caietul de sarcini fapt care a fost de natura sa duca la incetarea anticipata a contractului/documentului justificativ.
Nota:Atasam prezentei, caietul de sarcini 178/07.03.2017 si modelul – Anexa pretul unitar/produs pretul total/produs/loturi.

CONTABIL SEF BIROU ACHIZITII
SIMONA OSVAT NICOLETA SERE

Invitatie 245 31.03.2017
Caiet de sarcini 178 medicamente si vitamine
5. Model Anexa pret unitar produs si pret total produs lei fara TVA PE LOTURI

Attachment