INVITATIE PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII DE PAZĂ NECESARE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL ORADEA

INVITATIE PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII DE PAZĂ NECESARE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL ORADEA

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ORADEA cu sediul in Oradea, str. Primariei nr.3, jud. Bihor, cod fiscal 15569544 organizeaza procedura simplificata proprie in vederea achizitionarii de „servicii de paza”, cod CPV 79713000-5 si invita toti operatorii economici interesati sa depuna oferta, conform cerintelor de mai jos:

2. OBIECTUL ACHIZITIEI
Denumire servicii Servicii de paza
Cantitate Conform caietului de sarcini
Pret unitar estimat Fara Tva(lei) 122.850,00 lei

3. Cod CPV CPV: 79713000-5 Servicii de paza

4. Sursa de finantare: Bugetul Local

5. Descriere achiziţie: Servicii de paza specializata a obiectivelor, valorilor si protectia persoanelor, asigurarea ordinii, si linistii, precum si siguranta participantilor la evenimentele sportive, organizate de Clubul Sportiv Municipal Oradea in incinta Salii Sporturilor Antonio Alexe si Bazinului Olimpic Ioan Alexandrescu.

6. Conditii contract- Conform caietului de sarcini

7. Valoarea estimată a achiziţiei lei fără TVA: 122.850,00 lei fara TVA
Tarif /lei/ora/agent paza fara TVA: 19,5 lei

8. Durata contractului:
Incepand cu data de 01.05.2017, pana la data de 31.12.2017, cu posibilitatea prelungirii pana cel tarziu la data de 30.04.2018, conform prevederilor art. 40, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi conform prevederilor art.165 din Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
9. Conditii de participare
După evaluarea ofertelor, autoritatea contractantă anunţă operatorul economic cu oferta financiară cu preţul cel mai scăzut şi care respectă cerinţele solicitate, să înregistreze oferta în catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Cumpărarea directă atribuită în SEAP reprezintă comanda fermă. Dacă operatorul economic refuză să înregistreze oferta în Catalogul electronic, autoritatea contractantă îl declară necâştigător şi iniţiază cumpărarea cu ofertantul următor.

10. Prezentarea ofertei
• Modul de prezentare a propunerii tehnice:
-Propunerea tehnica semnata si stampilata, se va transmite la sediul autoritatii contractante str. Primariei nr.3, et.1, Oradea
-Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica, care va cuprinde:
 O descriere detaliată a modului de îndeplinire a tuturor cerinţelor solicitate de către autoritatea contractantă prin caietului de sarcini, conform cap. 9 Oferta tehnică şi financiară din Caietul de sarcini
 Dovada îndeplinirii cerinţelor generale obligatorii solicitate prin Caietul de sarcini la cap. 6 Cerinţe generale obligatorii:
• Modul de prezentare a propunerii financiare:
-Oferta de pret se va transmite la sediul autoritatii contractante str. Primariei nr.3, et.1, Oradea
-Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta. Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă formularul de ofertă.
– Preţul din formularul de ofertă se va exprima în lei cu și fără TVA

Ofertanţii vor prezenta Propunerea financiară, care va cuprinde:
 Formular de ofertă (Formular 2);
 Centralizator anexă la formularul de ofertă (Formular 3);
 Declaraţia de acceptare a condiţiilor contractuale cu eventualele amendamente însușite și de autoritatea contractantă. Ofertanţii vor putea formula eventuale amendamente în perioada stabilită de autoritatea contractantă pentru solicitări de clarificari și odată cu depunerea ofertei (Formular 4).
– In pretul ofertei vor fi cuprinse toate costurile necesare prestarii serviciilor;
-Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la termenul limită de primire a ofertelor.
-Criteriu adjudecare: preţul cel mai scăzut
-Termen limită primire oferte: 18.04.2017
Prezentul anunţ publicitar se va publica atât în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, la adresa: www.e-licitatie.ro. secţiunea „Publicitate – Anunţuri”, cât şi pe www.csmoradea.ro Sectiunea Licitatii
Documentatia de atribuire este disponibilã la sediul CSM Oradea, Str. Primarie nr.3, etaj 1
Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise la sediul CSM Oradea sau prin e-mail csmoradea2010@gmail.com, până în data de 17.04.2017

PRESEDINTE
SERE SERBAN TRAIAN

Invitatie achizitii servicii pazaINVITATIE nr. 291 din 11.04.2017

Comentarii

comments

Attachment