INVITATIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru Achizitia de echipament sportiv specific pentru derularea activitatilor sectiei de polo seniori a Clubului Sportiv Municipal Oradea

Se aprobă
PRESEDINTE
SERE SERBAN TRAIAN

INVITATIE nr. 725 din 27.10.2016

privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru Achizitia de echipament sportiv specific pentru derularea activitatilor sectiei de polo seniori a Clubului Sportiv Municipal Oradea

Prin prezenta va invitam sa va inscrieti in catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP pe site-ul www.e-licitatie.ro oferta privind Achizitia de echipament sportiv specific pentru derularea activitatilor sectiei de polo seniori a Clubului Sportiv Municipal Oradea, pana la data de 31.10.2016, ora 15.
Valoarea estimata totala a achizitiei este de 26.160,00 fara tva.

Achizitia se va desfasura dupa cum urmeaza:
a) Operatorii economici:
– isi vor inregistra , pana la data de 31.10.2016 ora 15:00, oferta in catalogul electronic pe codul CPV: 37400000-2 – Articole si echipament de sport (Rev.2), cu titlul “Pachet echipament echipament sportiv specific pentru derularea activitatilor sectiei de polo seniori a Clubului Sportiv Municipal Oradea”, avand obligatia de a oferta toate produsele (13 pozitii) la cantitatile, marimile si avand specificatiile tehnice solicitate in caietul de sarcini nr. 724 /27.10.2016, astfel încât ofertele sa fie comparabile din punct de vedere al pretului total, în caz contrar oferta urmand a fi respinsa ca fiind neconforma, si
– vor depune pana la data de 31.10.2016 ora 15:00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea cu sediul in Oradea, str. Primariei, nr.3, et.1, Compartiment Contabilitate cam.3 o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original, care va contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fara TVA pentru toate produsele (13 pozitii) solicitate in caietul de sarcini, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.
Nota:
 Pretul total ofertat in catalogul electronic va fi exprimat in lei fara TVA si va contine si cheltuielile aferente transportului produselor la sediul beneficiarului, conform cerintelor din caietul de sarcini.
 Lipsa ofertarii unuia/unor produse solicitate in caietul de sarcini nr. 724/27.10.2016 si in anexa care va contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fata TVA, conduce la respingerea ofertei ca fiind neconforma.

b) Autoritatea contractantă:
– va accesa catalogul publicat în SEAP- cod CPV: – : 37400000-2 – Articole si echipament de sport (Rev.2) va alege dintre ofertele prezentate in catalogul electronic cu titlul “Echipament sportiv specific pentru derularea activitatilor sectiei de polo seniori a Clubului Sportiv Municipal Oradea
– şi va transmite în acest scop, in termen de doua zile lucratoare (pana la data de 02.11.2016 inclusiv), prin intermediul SEAP, notificări operatorilor economici care si-au inregistrat oferta conform mentiunilor de la punctul a) si care au depus conform solicitarii de la punctul a) anexa care contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fata TVA pentru toate produsele solicitate in caietul de sarcini.
Nota: Operatorii economici care nu au depus pana la data de 31.10.2016, ora 1500 la sediul Clubului Sportiv Municipal Oradea, str. Primariei, nr.3, et.1, Compartiment Contabilitate cam.3 anexa care contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fata TVA pentru toate produsele solicitate in caietul de sarcini (13 pozitii), nu vor fi notificati prin SEAP.
c) Notificările vor conţine informaţii referitoare la: a) datele de identificare ale produselor solicitate; b) cerinţele privind livrarea ; c) condiţiile în care urmează să se efectueze plata.
d) În termen de două zile de la primirea notificării prin SEAP, operatorul economic are obligaţia de a transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă sau nu acceptă condiţiile impuse de autoritatea contractantă. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a negocia oferta. Netransmiterea unui răspuns în acest termen echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.
e) În cazul în care operatorul economic acceptă condiţiile impuse de autoritatea contractantă, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta fermă pentru furnizarea produselor in termen de două zile de la primirea notificării prin SEAP. Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii acesteia de către operatorul economic.
f) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/total oferta.
g) Depunerea ofertei echivaleaza cu declaratia pe propria raspundere a ofertantului ca va furniza toate produsele avand caracteristicile tehnice si in conditiile mentionate in caietul de sarcini nr. 724 /27.10.2016. In cazul in care la data livrarii produsele nu vor fi conforme cerintelor din caietul de sarcini acestea nu vor fi receptionate/platite iar contractul/documentul justificativ va fi reziliat, urmand ca autoritatea contractanta sa procedeze la aplicarea urmatoarelor sanctiuni:
– Emiterea unui document constatator in care se va consemna incalcarea in mod grav a obligatiei principale care ii revenea in cadrul contractului/documentului justificativ prin livrarea de produse neconforme cu cerintele din caietul de sarcini fapt care a fost de natura sa duca la incetarea anticipata a contractului/documentului justificativ.
Nota:Atasam prezentei, caietul de sarcini nr. 724 /27.10.2016 si modelul – Anexa pretul unitar/produs si pretul total/produs.

CONTABIL SEF BIROU JURIDIC
SIMONA OSVAT NICOLETA SERE

invitatie-achizite-directa-echipament-polo

caiet-sarcini-echipament-polo

model-anexa-pret-unitar-produs-si-pretul-total-per-produs-polo

Comentarii

comments

Attachment